23.10.2021

Valdek, Posvicenecka zábava, 20:00-02:00